Welcome to SA Hunting Rifle Shooting Association

222.223Rem STD Class

222/223 Class Rules (Updated21 February 2024)

 A new exiting class for rifle owners, limited to rifles chambered for standard 222 and 223 production rifles and entry level optical equipment  

SA Hunting Rifle(SAHRSA) is the only official league for 223 class in South Africa. Only event hosted by SAHRSA will count towards the official SAHRSA rankings.

At the end of the year these rankings will apply for invites to the final SA 223 Competition to compete for a place in the SA 223 Team.

Club Shoots will not count towards the rankings or Sportshoot status points

Visit the Program for registered events

http://www.sahuntingrifle.co.za/programme/annual-programme/16

 Equipment Rules 222/223 Class abbreviated version subject to the full set of rules to be found Here or under the header Documents on this WEB Site.

 Specifications summary for the 223 class are as follows:
a. Calibre is Standard 222 Rem and Standard 223 Rem.
b. Maximum weight for rifle and telescope is 6kg.
c. Barrel length from front of action is 26 inches.
d. Maximum scope magnification is fixed 14x.
e. No turrets will be used during the shoot.
f. Turrets will be sealed by the range officers before start of the match.
g. Any type of crosshair is allowed.
h. No muzzle break is
 allowed. Suppressor is allowed within the weight limit.

i. Semi-automatic rifles may participate but will not form part of the official league results or rankings.  

Weapons will be scrutinised by the event organisers and a competitors weapon and equipment may be certified by a gunsmith and the

certificate presented to organisers.  

The SAHRSA has standardized the protocol for operation of this rifle class.    

 

Competitions  

SAHRSA Provinces will present the 222/3 class competition. 

  • 222/3 competitor participate on a specialized 222/3 designed range, on the specified SAHRSA 222/3 targets or standard SAHRSA Targets.
  • Equipment as specified  for the 222/3 and the use there of.
  • The score attained by the 222/3 class will only apply in the 222/3 class ranking.
  • For a 222/3 class competition to qualify for the league log, 10 or more 222/3 class competitors must compete in a competition.
  • The organisers will forewarn 222/3 competitors at least 3 days before the event if the possibility exist that minimum amount of competitors can not be attained as well as on the day of the competition if the minimum amount of competitor has not been registered.. This will allow competitors the opportunity to withdraw with full refund of registration fees.
  • Provinces/Districts may collaborate and present two rounds of competition on a single day to count as two separate events.
   • Each round of six prescribed ranges will be separately competed, one session in the morning and one session in the afternoon.
   • The two rounds ranges must be unique by differentiating in distance, positions and and setting.
   • Targets must preferable be different but it is not a prerequisite.
  • No open class rifles or equipment will be used that does not comply to the specifications of the 222/3 class

General  

Event hosting

SAHRSA national event must be submitted for approval by SAHRSA national management and thereafter will be published into official shooting calendar. Advertising of an event must be submitted before but not less than 20 days before an event for publication. A SAHRSA event may be outsourced to a service provider but at all times will remain under the auspices of the hosting province/district and responsibilties and accountability will not be delegated to a outsourced hosting service provider. 222/3 Class is open for all competitors of all ages and gender in designated classes as set out in the rules.

Scores 

A SA Hunting Rifle competition entry registration page will be opened for 222/3 class registration.  Scores and results will be be tabulated, published and announced at the event on the prescribed scoring system. After verification, the result will be published on the WEB  and published on the SA Hunting Rifle Web Site and the entered into the the national ranking.

 National Ranking

 A national competitors ranking will be maintained using the SAHRSA prescribed methodology based  on the average out of 3 competitions best scores.

SA 222/3 Final round

The top 30 competitors on the national ranking will be invited to a final shootout of 3 rounds where the finalist will compete head to head to determine the top ranked competitors who will qualify for the national team if and when a international or national competition is entered for by the SAHRSA. National Colours may be awarded subject to qualifying rules as specified by SASCOC.

Rules changes

As a developing class, the rule prescribed here is subject to change for practical reasons but will remain enforce for a full competition year for consistence

International competitions

Event hosted under the auspices of the IHRSA as an international event, the IHRSA rules and targets will apply as prescribed.  

Targets

Some of samples of the additional specialized 222/3 targets are displayed below.

_________________________________________________________________________

 SAJSV het die reels en protokol gestandariseer vir die aanbied van die klas

(Waar Afrikaanse weergawe verskil sal die engelse reelbeskrywing van toepassing wees)

Kompetisie

Aanbied van 223 Kompetisie.

Toerusting reels 222/223 Klas verkorte weergawe is onderworpe and die amptelike volledige stel reels wat  Hier verkry kan word of onder die opsie Documents op hierdie WEB blad

Spesifikasie opsomming vir 223 klas is as volg:
a. Kaliber is Standaard 222 Rem and Standaard 223 Rem.
b. Maximum gewig vir geweer en teleskoop is 6kg.
c. Loop lengte van voorpunt van aksie is 26 duim.
d. Maximum teleskoop vergroting is vaste 14x.
e. Geen vergroting verstelling sal gebruik word gedurende die kompetisie.
f. Teleskoop verstelknoppe sal geseel word deur die baan beamptes voor begin van die kompetisie.
g. Enige teleskoop kruishaar is toelaatbaar.
h. Geen tromprenne is toelaatbaar. Knaldempers
 is toelaatbaar binne gewigs limiet.

i. Semi-automatiese gewere mag deelneem maar sal nie deel vorm van die amptelike liga resultate of ranglys.  

Wapens en toerusting sal inspekteur word deur kompetisie organiseerders en die deelnemer wapens en toerusting mag deur 'n geweersmit gesertifiseer word.

Die SAJSV het standaard protokol in plek vir die hanteering van die geweer klas. 

SAJSV Provinsies reel van 'n kompetisie . 

 1.  Die klas word as apart gespesialiseerde kompetisie geskiet
  • Die 222/3 skut kompeteer op baan ontwerp spesiaal vir die 222/3 kaliber op die alternatiewe 222/3 teikens soos voorgeskryf deur die SAJSV of op die standaard SAJSV teikens.
  • Die skut wat deelneem aan die kompetisie is beperk tot die gebruik van die 222/3 standaard wapen en voorgeskrewe optiese toerusting.
  • Die uitslag van die kompetisie sal slegs van toepassing wees vir die 222/3 liga punt indien 10 of meer skuts in 'n kompetisie in die 222/3 standaard klas meeding. Organiseerder sal ingeskrewe skuts tenminste 3 dae voor 'n kompetisie en op die dag van 'n kompetisie waarsku indien daar nie genoegsame inskrywings is vir 'n kompetisie. Dit sal skuts geleentheid gee om te besluit om vooraf te ontrek met terug betaling of voor te berei vir deelname in die
  • Provinsies kan saamwerk om saam op een dag twee standaard rondtes op te skiet.
   • 'n Rondte sal bestaan uit die voorgeskrewe 6 bane wat geskiet word in een sessie in die oggend en een sessie in die middag.
   • Die bane van die twee sessies moet wesenlik verskil deur posisies, afstande en liggings te verander.
   • Tipe teikens kan in die twee sessies verskil maar dit is nie 'n voorvereiste nie.
  • Geen OPE klas wapens mag aangewend word in die kompetisie tensy die wapen voldoen aan die wapen spesifikasies vir die 222/3 Klas reels.

 Algemeen

Aanbied van 'n kompetisie

SAJSV nasionale kompetisie moet ingedien word by SAJSV nasionale bestuur vir goedkeuring en sal daarna gepubliseer op die amptelik skiet kalender. Advertensie vir 'n kompetisie moet ingedien word vir advertering voor en nie minder as 20 dae voor 'n kompetisie. 'n SAJSV kompetisie mag gereel word deur buite aangestelde organisasies en diensverskaffers maar sal ten alle tye die verantwoordelikheid  en onder verantwoording bly van die provinsie /distrik en die verantwoording kan nie gedelegeer word aan die diensverskaffer. 222/3 klass is oop vir alle deelnemers van enige ouderdom en geslag in klasse soos uiteengesit in die reels.

Registrasie en tellings

'n Kompetisie registrasie blad sal opgemaak word in die sahuntingrifle.co.za webblad waar skuts aanlyn kan inskryf vir 'n 223 kompetisie.

By elke kompetisie/sessie sal daar behoorlike tellings gedokumenteer word in die standaard SAJSV telling program  wat verskaf sal word aan die organiseerders voor die kompetisie.

Die telling vir die 222/3 skuts moet in 223 tellinglys ingeskryf word. Die tellings sal na die afloop van die kompetisie getabuleer word en 'n uitslag sal bepaal word vir die kompetisie. Die resultate sal ingedien word by die ranglys organiseerder vir publikasie op die SAJSV webblad.   

Nasionale Ranglys 

'n Nasionale ranglys sal gedurende 'n seisoen onderhou word op die SAJSV voorgeskrewe metode gebasseer op die gemiddeld van 3 beste kompetisies

SA 223 Finale Rondte 

Na afloop van die 222/3 seisoen sal 'n ranglys opgestel word vir die 222/3 liga skuts. Die top 30 skuts in die liga sal uitgenooi word en geleentheid gebied word om by die finale nasionale uitskiet kompetisie te kompeteer oor 3 rondtes waar die top skuts bepaal sal word wat kan kwalifiseer vir Nasionale of internasionale deelname in die 223 klas. Nasionale kleure mag uitgereik word onderhewig aan vereisdes en goedkeuring deur SASKOK.

Reels aanpassing 

As 'n ontwikkelende klas, mag die reels hier uitgele verander vir praktiese redes maar sal in plek bly vir 'n volle kompetisie seisoen vir konsikwentheid.  

Internasionale kompetisie

Kompetisies aangebied onder die gesag van die IHRSA as 'n internasionale kompetisie sal onder hewig wees aan IHRSA reels voorskrifte en teikens.

Targets

Some additional 223/3 spesific targets is displayed below (Targets may vary from the sample targets below)

 

 


 

General Gallery
SA Open 2017 223 Class
Gauteng Open 2017
Safari Outdoor SA OPE 2018
IHRSA 2018 World Shoot
SA Open and Top50 2019
Highlights of the recent SA open held in Joubertina 17-18 May 2019
Oos Kaap Ope 2019
Ko-OP Oos Kaap Ope 2019
King Price Namibia International 2021
SA Open 2021
International 15-17 September 2022
SA 223 Top 30 Championships 2023
2023 SA 223 Championships action and results.

Designed And Developed by Dreamstate Interactive